– Gồm các loại: Bình An (2 màu), Vàng, Thiên Lộc, Tam Sắc, Tịnh Tà

– Giúp cầu bình an, tài lộc, may mắn

Đá treo xe
Đá treo xe ô tô
95,000

Còn hàng